1. כללי-
(א) אתר "מוצר 2000" משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות (להלן: "האתר").
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש"), באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
(ד) גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.


2. אודות המכירות:

( א) האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים (להלן: "הספק").
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחברה מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה"). הפרטים הנכללים בדף המכירה הינם באחריות הספק בלבד ואין האתר אחראי לפרטים אלו אשר נמסרו לו על ידי הספק ו/או מי מטעמו .
(ג) כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.


3. אופן הרכישה:

(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטים לדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".
(ב) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי , ההזמנה תרשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני, פקס או שיחה טלפונית על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה (להלן: "אישור הפעולה").
יובהר ויודגש, כי משלוח האישור בדרכים הנ"ל אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ו/או על קיבול כלשהו ואינו מחייב את האתר .

4. הסכם זה הינו הסכם מותנה:

(א) יובהר למשתמש כי הסכם זה הינו מותנה וזאת על-פי התנאים שלהלן.
(ב) קיבול של המשתמש להצעת המחיר אשר פורסמה באתר, מהווה קיבול מותנה בלבד וזאת עד למועד קבלת הסחורה לידי האתר.
(ג) עם קיבול ההצעה מאשר המשתמש כי לא תהיה מצידו כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר וכן מאשר המשתמש כי ידוע לו שההסכם אשר קובל על-ידו הינו הסכם מותנה בלבד לצורך קבלת הסחורה.
(ד) עוד יובהר כי עם קיבול ההצעה על-ידי המשתמש והשתכללות ההסכם לכדי הסכם מחייב לא יוכל המשתמש להשתחרר מהתחייבותו זו ואפשרות זו נתונה לאתר בלבד על בסיס הפירוט הנ"ל לעניין "ההסכם המותנה".


5. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות מזומן לאחר ביצוע הפעולה.
לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.


6. שיטות המכירה

(א) מכירה רגילה
(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) על המשתמש לבחור מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ולבצע את הקניה בהתאם להוראות המפורטות באתר.
(3) במכירה רגילה רשאי המשתמש, לנוחיותו בלבד, לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור בלחצן: "אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות החברה יצור עמו קשר טלפוני.
יובהר כי באחריותו של המשתמש לקבל מהנציג הטלפוני מספר אישור לעסקה אשר נעשתה ואי קבלת אישור טלפוני לא יפטור את המשתמש מכל חובה ו/או זכות שהיא. עוד יובהר בעניין זה כי ההסכם עם האתר ישתכלל לכדי הסכם מחייב רק עם קבלת מספר האישור מהנציג הטלפוני או מהאתר.
(4) יודגש, למען הסר ספק כי הוראות סעיף 4 דלעיל, ככל אשר נוגעות להסכם מותנה בין האתר לבין המשתמש, חלות ויחולו גם על עסקאות טלפוניות.

(5) עוד יודגש כי קיום המכרז מותנה בקבלת הצעות מ-10 משתתפים שונים לפחות. שאם לא כן תהיה זכות לאתר לבטל את הצעתו למכרז. ע"פ שיקול דעתו המוחלט הבלעדי וללא הצורך בנימוק כל שהוא וללא הודעה.

(ב) מכירה קבוצתית

(1) מכירה קבוצתית הינה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית של יחידות מוצרים (להלן: "יחידות"), מאותו דגם ובאותו מחיר, אשר תיקבע על ידי האתר בלבד ונתונה לשיקול דעתו הבלעדית (להלן "הכמות המוצעת").
(2) במכירה קבוצתית תימכר, כאמור, הכמות המוצעת של היחידות, בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת. כל משתמש אשר הציע מחיר (להלן: "המציע"), יהא רשאי להגיש הצעה אחת בלבד לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית, על-פי פרק זה, יכנס שמו לרשימת הקונים. יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. במכירה קבוצתית יוצגו כל ההצעות הזוכות באתר. הצעות נוספות ע"י אותו מציע תשקלנה ע"י מנהלי האתר בלבד.


7. מועדי המכירה

(א) במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
( ב) המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל מכירה קבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם הוצעו הצעות כמספר המוצרים ו/או השירותים שהועמדו למכירה.
(ג) במכירה קבוצתית האתר יהא רשאי להאריך את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
(ד) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה ו/או במקרה של תקלה טכנית או אחרת, רשאי האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה. הודעה על ביטול המכירה תימסר למציעים, ככל האפשר, לכתובת או למספרי הטלפון או הפקס אותם ציינו בעת ההרשמה למכירה.


8. עדכון האתר ופרסום ההצעות במכירה קבוצתית יהא כדלקמן:
במכירה קבוצתית: יפורסמו כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי ומועד הגשת ההצעה.
יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.

(א) החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.
(ב) ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית יהיו אותן הצעות הרשומות ברישומי החברה בעת סגירת המכירה.
(ג) הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
(ד) בתוך 12 שעות לאחר סגירת המכירה תפורסם רשימת ההצעות הזוכות ופרטי הזוכים באתר והכל בכפוף להתניות המפורטות בסעיף 4 דלעיל. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך 48 שעות בדואר אלקטרוני, פקס או שיחת טלפון לכתובת שמסרו. פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא בקישורית "החשבון שלי".
יובהר ויודגש, משלוח ההודעה הנ"ל מהווה ראיה על ביצוע פעולה בלבד אולם, מחייב את האתר להספקת הסחורה והכל בכפוף לסעיף 4 דלעיל. עוד יוסף כי אי קבלת הודעה כמפורט דלעיל, לא תפטור זוכה מחיוביו על-פי תנאי תקנון זה.
(ה) רשימת ההצעות הזוכות, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי החברה. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.


9. אספקת/הובלת המוצרים
9.1. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר מחנות או מחסני החברה בלבד.
(א) האתר ו/או מי מטעמו ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הזוכה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכל תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. האתר ו/או מי מטעמו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.
(ב) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או של מי מטעמו וזאת, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
(ג) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י האתר או מי מטעמו, אולם, יחד עם זאת יש באפשרות הזוכה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם נאסף המוצר על-ידי הזוכה.
(ד) במקרה של הובלת המוצר ע"י הזוכה או מי מטעמו לא יהיה האתר אחראי לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולזוכה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לאתר או למי מטעמו.
(ה) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א עד ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהזוכה יחזיר את הנכס ו/או המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למקום ממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר וזאת על חשבונו של הזוכה או מי מטעמו בלבד ולא על חשבון האתר, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר בבית הלקוח או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה .
(ן) בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר
(כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים). מוסכם בין הצדדים כי אין האתר יהיה אחראי
במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.
 (ז) הובלת המוצר לבית הלקוח תהיה בתשלום הנקוב בעיסקה. ההובלה לבית הלקוח עד לקומה (ב) שניה ללא מעלית. במקרה של בניין על עמודים ו\ או מדרגות מהרחוב לבניין על הלקוח לדווח לעסק. במקרה של מעלית בבנין, הלקוח לא ישלם על משלוח מעל קומה (ב) שנייה במידה והמוצר נכנס למעלית. במידה והמוצר לא נכנס למעלית, הלקוח יתבקש לשלם את התשלום לפי הקומה. 

10. שירות לקוחות

(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנות כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר או אחריות, יכול המשתמש או הזוכה לפנות לנציגי האתר או ליבואנים ו/או ספקים המופיעים בדף המוצר.
(ב) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני muzar2@netvision.net.il בטלפון או בפקס המצוינים באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


11. כשרות להשתמש באתר:

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
(ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .
(ג) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


12. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר/שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות הרגילות/הקבוצתיות ואו הפומביות , יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
(ב) המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר.
האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
(ג) מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
(ד) האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


13. ביטול עסקה

(א) זוכה, רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לאתר באופן בו הוא נרכש (ראה סע' 9ה' דלעיל) ובתנאי שהמוצר ו/או השירות אשר נרכש איננו מוצר פסיד.
(ב) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל זוכה עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, יחזיר האתר למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הזוכה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הזוכה והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהזוכה והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות האתר במקום בו נמסר לזוכה.
יובהר ויודגש, כי קודם להחזרת הסכומים לזוכה, יאפשר הזוכה לאתר ו/או למי מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן ויחולו עליו הוראות סעיף 13 לתקנון זה.

(ג) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטול זכיה שלא עקב פגם במכר תהא לפי הוראות חוק הגנת הצרכן וכן לפי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) והכל בצירוף דמי ביטול מוסכמים בסך של 5% ממחיר הנכס או השירות או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י האתר. קיבל הזוכה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקו, על חשבון הזוכה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הזוכה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י הזוכה כפוף לכך שהזוכה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

מודגש בזאת: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.

(ד) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשם השילוח.
(ה) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ו) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. (ז) האתר או בא כוחו של האותר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

14. תנאים נוספים
( א) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
(ב) כמו כן, הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ג) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
(ד) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך חיפה בלבד.
(ה) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.
(ו) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
(ז) אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.


15. שונות

האתר יעמיד לרשות הקונה או מי מטעמו שרות משלוחים והתקנות (מועי) בתשלום בבית הלקוח במקרה הצורך והתשלום עבור שירות זה יעשה ישירות למתקין או לשליח ובמזומן או בכרטיס אשראי בלבד. אין יוצא מכך כי האתר יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן שיגרם למוצר ו/או לבעל המוצר ו/או מי מטעמו ו/או לסביבה בה הותקן המוצר, כמו כן לא תהיה "מוצר 2000" ו/או האתר אחראי לטיב ההתקנות וההסברים שינתנו עי-ידי השליח ו/או המתקין ו/או מי מטעמם.

. 16. המחירים אינם כוללים דמי טיפול ומשלוח. דמי הטיפול והמשלוח נקובים במפרט של כל מוצר ומוצר והרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח אם יבחר לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי ממחסני מוצר 2000 לפי הכתובת ההסתדרות 152 מפרץ חיפה, לאחר תיאום טלפוני מראש עם מחלקת שרות הלקוחות של מוצר 2000 יום א ויום ד בשבוע משעה 12-13 ויש לבצע זאת לאחר 24 שעות מרגע סגירת ההזמנה

17 מקום שיפוט בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוצר כנגד האתר אחד מספקיה או כנגד מוצר 2000 מוסכם ברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר - חיפה-או קריות.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 16.06.15וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי
צוות אתר "מוצר 2000" המתמחים בריהוט משרדי ביתי מאחל לכם קניה נעימה ומהנה וישמח להציע לכם מוצרים איכותיים במחירים הנמוכים ביותר .
1. כללי-
(א) אתר "מוצר 2000" משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות פומביות ו/או מכירות קבוצתיות (להלן: "האתר").
(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש (להלן: "המשתמש"), באתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין האתר.
(ד) גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון.


2. אודות המכירות:

( א) האתר מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים (להלן: "הספק").
(ב) עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה כפי שנמסר לחברה מהספק המוכר את המוצר, ואת מחיר המכירה (להלן "דף המכירה"). הפרטים הנכללים בדף המכירה הינם באחריות הספק בלבד ואין האתר אחראי לפרטים אלו אשר נמסרו לו על ידי הספק ו/או מי מטעמו .
(ג) כל המחירים המוצגים בדף המכירה כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.


3. אופן הרכישה:

(א) כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות מהמיקום הרלוונטי שבאתר. לאחר מכן יש להקליד את הפרטים הרלוונטים לדף ההזמנה, כגון: שם, תעודת זיהוי, כתובת, כתובת אינטרנט, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. לאחר מילוי הפרטים הנ"ל הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה".
(ב) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה בזמן הנקוב. מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי , ההזמנה תרשם במחשבי האתר וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני, פקס או שיחה טלפונית על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה (להלן: "אישור הפעולה").
יובהר ויודגש, כי משלוח האישור בדרכים הנ"ל אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ו/או על קיבול כלשהו ואינו מחייב את האתר .

4. הסכם זה הינו הסכם מותנה:

(א) יובהר למשתמש כי הסכם זה הינו מותנה וזאת על-פי התנאים שלהלן.
(ב) קיבול של המשתמש להצעת המחיר אשר פורסמה באתר, מהווה קיבול מותנה בלבד וזאת עד למועד קבלת הסחורה לידי האתר.
(ג) עם קיבול ההצעה מאשר המשתמש כי לא תהיה מצידו כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר וכן מאשר המשתמש כי ידוע לו שההסכם אשר קובל על-ידו הינו הסכם מותנה בלבד לצורך קבלת הסחורה.
(ד) עוד יובהר כי עם קיבול ההצעה על-ידי המשתמש והשתכללות ההסכם לכדי הסכם מחייב לא יוכל המשתמש להשתחרר מהתחייבותו זו ואפשרות זו נתונה לאתר בלבד על בסיס הפירוט הנ"ל לעניין "ההסכם המותנה".


5. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות מזומן לאחר ביצוע הפעולה.
לתשומת לב המשתמש: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.


6. שיטות המכירה

(א) מכירה רגילה
(1) מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2) על המשתמש לבחור מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ולבצע את הקניה בהתאם להוראות המפורטות באתר.
(3) במכירה רגילה רשאי המשתמש, לנוחיותו בלבד, לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור בלחצן: "אופן התשלום" את האפשרות שנציג לקוחות החברה יצור עמו קשר טלפוני.
יובהר כי באחריותו של המשתמש לקבל מהנציג הטלפוני מספר אישור לעסקה אשר נעשתה ואי קבלת אישור טלפוני לא יפטור את המשתמש מכל חובה ו/או זכות שהיא. עוד יובהר בעניין זה כי ההסכם עם האתר ישתכלל לכדי הסכם מחייב רק עם קבלת מספר האישור מהנציג הטלפוני או מהאתר.
(4) יודגש, למען הסר ספק כי הוראות סעיף 4 דלעיל, ככל אשר נוגעות להסכם מותנה בין האתר לבין המשתמש, חלות ויחולו גם על עסקאות טלפוניות.

(5) עוד יודגש כי קיום המכרז מותנה בקבלת הצעות מ-10 משתתפים שונים לפחות. שאם לא כן תהיה זכות לאתר לבטל את הצעתו למכרז. ע"פ שיקול דעתו המוחלט הבלעדי וללא הצורך בנימוק כל שהוא וללא הודעה.

(ב) מכירה קבוצתית

(1) מכירה קבוצתית הינה מכירה שבה מוצעים למכירה כמות סופית של יחידות מוצרים (להלן: "יחידות"), מאותו דגם ובאותו מחיר, אשר תיקבע על ידי האתר בלבד ונתונה לשיקול דעתו הבלעדית (להלן "הכמות המוצעת").
(2) במכירה קבוצתית תימכר, כאמור, הכמות המוצעת של היחידות, בהתאם למספר המציעים ובכל מקרה לא יותר מהכמות המוצעת. כל משתמש אשר הציע מחיר (להלן: "המציע"), יהא רשאי להגיש הצעה אחת בלבד לרכישת מוצר ו/או שרות, בטרם הסתיימה המכירה. הציע מציע הצעה לרכישת מוצר ו/או שרות במכירה קבוצתית, על-פי פרק זה, יכנס שמו לרשימת הקונים. יובהר ויודגש, לא ניתן לחזור מהצעה שניתנה. במכירה קבוצתית יוצגו כל ההצעות הזוכות באתר. הצעות נוספות ע"י אותו מציע תשקלנה ע"י מנהלי האתר בלבד.


7. מועדי המכירה

(א) במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
( ב) המכירה הקבוצתית תחל ותיסגר במועדים המפורטים בדף המכירה באתר. על אף האמור לעיל מכירה קבוצתית תסתיים מיידית ולפני מועד הסיום המפורסם בדף המכירה אם הוצעו הצעות כמספר המוצרים ו/או השירותים שהועמדו למכירה.
(ג) במכירה קבוצתית האתר יהא רשאי להאריך את מועד סיום המכירה ו/או להגדיל את הכמות המוצעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
(ד) במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה ו/או במקרה של תקלה טכנית או אחרת, רשאי האתר על פי שיקול דעתו הבלעדי להאריך את מועד סיום המכירה ו/או לבטלה. הודעה על ביטול המכירה תימסר למציעים, ככל האפשר, לכתובת או למספרי הטלפון או הפקס אותם ציינו בעת ההרשמה למכירה.


8. עדכון האתר ופרסום ההצעות במכירה קבוצתית יהא כדלקמן:
במכירה קבוצתית: יפורסמו כל ההצעות, כשהן כוללות את שם המשתמש של המציע, המחיר המוצע, סטטוס נוכחי ומועד הגשת ההצעה.
יובהר ויודגש, תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן לכן מומלץ להגיש הצעה לא יאוחר מ- 30 שניות לפני תום המכירה.

(א) החברה תעשה כמיטב יכולתה לעדכן את רשימת ההצעות הגבוהות באופן מקוון על מנת לספק למציע תמונה עדכנית ונכונה של ההצעות הגבוהות באותה השעה.
(ב) ההצעות הזוכות במכירה קבוצתית יהיו אותן הצעות הרשומות ברישומי החברה בעת סגירת המכירה.
(ג) הצעה שלא עמדה בתנאי תקנון זה תיפסל.
(ד) בתוך 12 שעות לאחר סגירת המכירה תפורסם רשימת ההצעות הזוכות ופרטי הזוכים באתר והכל בכפוף להתניות המפורטות בסעיף 4 דלעיל. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעת זכייה בתוך 48 שעות בדואר אלקטרוני, פקס או שיחת טלפון לכתובת שמסרו. פרטים אודות ההצעות שהוגשו ואודות המכירות שבוצעו ניתן למצוא בקישורית "החשבון שלי".
יובהר ויודגש, משלוח ההודעה הנ"ל מהווה ראיה על ביצוע פעולה בלבד אולם, מחייב את האתר להספקת הסחורה והכל בכפוף לסעיף 4 דלעיל. עוד יוסף כי אי קבלת הודעה כמפורט דלעיל, לא תפטור זוכה מחיוביו על-פי תנאי תקנון זה.
(ה) רשימת ההצעות הזוכות, תעשה על סמך הרישום שנעשה במחשבי החברה. רישומים אלו מהווים ראיה חלוטה לנכונותם.


9. אספקת/הובלת המוצרים
9.1. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח. הלקוח רשאי לאסוף את המוצר מחנות או מחסני החברה בלבד.
(א) האתר ו/או מי מטעמו ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי הזוכה לכתובת בישראל כפי שפורט על-ידי המשתמש והכל תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. האתר ו/או מי מטעמו יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. האתר ו/או מי מטעמו מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו, כמפורט להלן ואשר קיים במלאי החברה וכשיר לאספקה.
(ב) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או מפעיליו ו/או של מי מטעמו וזאת, לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.
(ג) אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י האתר או מי מטעמו, אולם, יחד עם זאת יש באפשרות הזוכה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו. התשלום עבור המשלוח ו/או ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר או השירות, ולא יהיה ניתן לביטול ו/או החזר מלא או חלקי מכל סיבה שהיא, גם אם נאסף המוצר על-ידי הזוכה.
(ד) במקרה של הובלת המוצר ע"י הזוכה או מי מטעמו לא יהיה האתר אחראי לכל נזק חיצוני או פנימי שיגרם למוצר או לאריזת המוצר הנרכש ולזוכה או למי מטעמו לא תהיה הזכות לחזור בנושא זה לאתר או למי מטעמו.
(ה) זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א עד ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). דע: כי בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שהזוכה יחזיר את הנכס ו/או המוצר באריזתו המקורית, כשהוא שלם וסגור, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למקום ממנו נלקח/נרכש/נאסף המוצר וזאת על חשבונו של הזוכה או מי מטעמו בלבד ולא על חשבון האתר, בנוסף יובהר כי במקרה בו הוצא המוצר מאריזתו המקורית או הותקן המוצר בבית הלקוח או בכל מקום שהוא ונעשה בו שימוש כלשהו אין האתר מתחייב לקבלו חזרה ואינו מתחייב לבטל את העסקה .
(ן) בכל מקרה של איחור באספקת המוצר כתוצאה מכל גורם שהוא ואשר אינו תלוי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר
(כגון שביתות שבתון ו/או טעויות בכתובות כתוצאה מדווח ונתונים שגויים). מוסכם בין הצדדים כי אין האתר יהיה אחראי
במקרים המפורטים דלעיל לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה מאיחור כאמור באספקה.
 (ז) הובלת המוצר לבית הלקוח תהיה בתשלום הנקוב בעיסקה. ההובלה לבית הלקוח עד לקומה (ב) שניה ללא מעלית. במקרה של בניין על עמודים ו\ או מדרגות מהרחוב לבניין על הלקוח לדווח לעסק. במקרה של מעלית בבנין, הלקוח לא ישלם על משלוח מעל קומה (ב) שנייה במידה והמוצר נכנס למעלית. במידה והמוצר לא נכנס למעלית, הלקוח יתבקש לשלם את התשלום לפי הקומה. 

10. שירות לקוחות

(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים בחנות כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר או אחריות, יכול המשתמש או הזוכה לפנות לנציגי האתר או ליבואנים ו/או ספקים המופיעים בדף המוצר.
(ב) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני muzar2@netvision.net.il בטלפון או בפקס המצוינים באתר. נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירות הפונים בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


11. כשרות להשתמש באתר:

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך.
(ב) המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל .
(ג) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(ד) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.


12. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר/שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות הרגילות/הקבוצתיות ואו הפומביות , יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה את המשתמש בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן מתבקש המשתמש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, ת.זהות, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי והכל כמפורט באתר.
(ב) המידע הנ"ל יועבר למשרדי האתר.
האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה ע"י גורם אחר שאינו קשור אליו במידע שהועבר לו.
(ג) מעבר לשימוש הנ"ל, מתחייב האתר שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאה, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
(ד) האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטת האתר ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


13. ביטול עסקה

(א) זוכה, רשאי לבטל את העסקה אך ורק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכפוף לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970 וכן, בכפוף לכך שהמוצר יוחזר לאתר באופן בו הוא נרכש (ראה סע' 9ה' דלעיל) ובתנאי שהמוצר ו/או השירות אשר נרכש איננו מוצר פסיד.
(ב) תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל זוכה עסקה עקב פגם במוצר או פגם בעסקה, יחזיר האתר למבצע הפעולה בהתאם לדרישתו של הזוכה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הזוכה והכל מבלי שיגבו דמי ביטול כלשהם מהזוכה והכל בתנאי שהמוצר יוחזר בשלמותו ובאריזתו המקורית לרשות האתר במקום בו נמסר לזוכה.
יובהר ויודגש, כי קודם להחזרת הסכומים לזוכה, יאפשר הזוכה לאתר ו/או למי מטעמו, ראשית כל, ועל אף האמור בכל מקום אחר בין בהסכם זה ובין על פי דין, להחליף את המוצר במוצר תקין בתוך 14 ימי עסקים ממועד ההודעה על קבלת המוצר הפגום. בחר מבצע הפעולה להחזיר מוצר פגום תחת לקבל מוצר תקין תחתיו יחשב הביטול כביטול שלא עקב פגם כאמור להלן ויחולו עליו הוראות סעיף 13 לתקנון זה.

(ג) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטול זכיה שלא עקב פגם במכר תהא לפי הוראות חוק הגנת הצרכן וכן לפי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) והכל בצירוף דמי ביטול מוסכמים בסך של 5% ממחיר הנכס או השירות או 100 ש"ח לפי הנמוך מבין השניים.
יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע"י האתר. קיבל הזוכה את הנכס נשוא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לחברה במקום עסקו, על חשבון הזוכה. עוד יובהר כי במקרה ביטול כאמור, יחוייב הזוכה בעלות ביצוע השילוח אף אם טרם קיבל את המוצר ו/או השירות.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י הזוכה כפוף לכך שהזוכה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

מודגש בזאת: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה ו/או התקנה ו/או שימוש כלשהו ו/או נפגמה אריזתם.

(ד) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של האתר לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו או כתוצאה משיהוי שנגרם בשם השילוח.
(ה) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
(ו) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על האתר אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן. (ז) האתר או בא כוחו של האותר רשאים לא להוציא לפועל ולבטל מכירה על פי שיקולה וגם ללא מתן הסבר כל שהוא.

14. תנאים נוספים
( א) האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
(ב) כמו כן, הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
(ג) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בכתב ומראש.
(ד) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך חיפה בלבד.
(ה) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י האתר.
(ו) רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
(ז) אין האתר מתחייב לספק את המוצרים אלא אם אלו הומצאו בפועל לידי האתר ו/או מי מטעמו.


15. שונות

האתר יעמיד לרשות הקונה או מי מטעמו שרות משלוחים והתקנות (מועי) בתשלום בבית הלקוח במקרה הצורך והתשלום עבור שירות זה יעשה ישירות למתקין או לשליח ובמזומן או בכרטיס אשראי בלבד. אין יוצא מכך כי האתר יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן שיגרם למוצר ו/או לבעל המוצר ו/או מי מטעמו ו/או לסביבה בה הותקן המוצר, כמו כן לא תהיה "מוצר 2000" ו/או האתר אחראי לטיב ההתקנות וההסברים שינתנו עי-ידי השליח ו/או המתקין ו/או מי מטעמם.

. 16. המחירים אינם כוללים דמי טיפול ומשלוח. דמי הטיפול והמשלוח נקובים במפרט של כל מוצר ומוצר והרוכש יהיה פטור מדמי טיפול ומשלוח אם יבחר לקבל לידיו את המוצר באופן עצמאי ממחסני מוצר 2000 לפי הכתובת ההסתדרות 152 מפרץ חיפה, לאחר תיאום טלפוני מראש עם מחלקת שרות הלקוחות של מוצר 2000 יום א ויום ד בשבוע משעה 12-13 ויש לבצע זאת לאחר 24 שעות מרגע סגירת ההזמנה

17 מקום שיפוט בכל מחלוקת ואו תביעה משפטית באם תוצר כנגד האתר אחד מספקיה או כנגד מוצר 2000 מוסכם ברור בין הצדדים כי מקום ברור המחלוקת ו/או השיפוט באם יזדקק לכך יהיה בתחום מקום מושבה של בעלת האתר - חיפה-או קריות.
התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 16.06.15וניתן לשינוי בכל עת ע"י האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי
צוות אתר "מוצר 2000" המתמחים בריהוט משרדי ביתי מאחל לכם קניה נעימה ומהנה וישמח להציע לכם מוצרים איכותיים במחירים הנמוכים ביותר .